ประชาสัมพันธ์

ชูเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดมุมมองการทำงานนักธุรกิจรุ่นใหม่ ยึดความพอเพียงร่วมกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

“ยูเมะพลัส” สานต่อกิจกรรมดีดี “สร้างสุข...เพื่อชุมชน”

อดีตครูปลูก ‘ขึ้นฉ่าย’ แบบไฮโดรโปนิกส์ ตามรอยพ่อพอเพียง

องค์ความรู้/วิจัย

ผลการสำรวจความหลากหลายของชนิดไผ่เขต 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสรรรพวิทยาคม ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้
บุคลากรและนักศึกษาร่วมให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวิทยบริการ ณ บ้านยะพอ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ หัวข้อ “ ชุมชนฉันพอเพียง
กิจกรรม “สานต่อที่พ่อทำ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ประมวลภาพ
       
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด