เกี่ยวกับเรา

เนื่องจากลักษณะสำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีเรื่องของความรู้ความเข้าใจ และมีเหตุมีผลในการดำรงชีวิต ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่  เป็นแนวทางการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่างๆ  อย่างเป็นขั้นตอน  โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี   มีความรู้  ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะที่ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการปฏิบัติภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม

ดังนั้นเห็นได้ว่าการที่จะปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ได้ประสิทธิภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องมีสุขกลางการเรียนรู้ รวบรวม และพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โดยตรง เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นต้นศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เริ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

"...เพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิที่เอื้อมไม่ถึง แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาพัฒนาตนเอง ครอบครัวและบริษัทได้.."

บริการของเรา

บริการวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้ จัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้

ให้บริการศึกษาดูงานแก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ อาทิเช็น ฝายมีชีวิต ผักปลอดภัย พลังงานทดแทน ปุ๋ยชีวภาพ

ศึกษาวิจัย

รวบรวมองค์ความรู้ ศึกษาและวิจัยในประเด็นของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และเทคโนโลยีของชุมชน

ปราชญ์ชาวบ้านและเทคโนโลยีชุมชน

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

การทำน้ำยาล้างจาน

การทำแปลงผักแบบปูพลาสติกและการปรุงดินในรูปการปลูกผักอินทรีย์

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยประยุคใช้วัสดุตามท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน

แหล่งเรียนรู้

"ศาสตร์ของพระราชา วิชาของแผ่นดิน"

นิทรรศการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม

ฝายมีชีวิตและพลังงานทดแทน

การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน

ผักปลอดภัยและปุ๋ยชีวภาพ

ถ่ายทอดกระบวนการผลิตผักปลอดภัยและการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่

คณะทำงาน

ติดต่อเรา