KPRUMS VIRTUAL WALK & RUN

สักทองเกมส์ ปีที่ 20


KPRUMS VIRTUAL WALK & RUN สักทองเกมส์ ปีที่ 20

"สุขภาพดีจะมาหาคุณเมื่อคุณเดินและวิ่ง
Good health that come to you when you Walk & Run."

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันเดินวิ่งที่ให้นักศึกษาเดิน/วิ่งในชุมชนหรือลานกีฬาใกล้บ้าน ใช้แอปพลิเคชันสำหรับวัดระยะทางการเดินวิ่ง บันทึกภาพหน้าจอแอปพลิเคชันจากการเดิน/วิ่งในแต่ละวัน แล้วส่งผลการเดินวิ่งดังกล่าวกลับมายังมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยนักศึกษาที่มีผลการออกกำลังผ่านตามเกณฑ์ 300 คนแรกจะได้รับเหรียญรางวัล (ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร ในระยะเวลา 15 วัน)

** กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นับเป็นหน่วยกิตทางด้านกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563 (การเข้าร่วมกีฬาสี) ดังนั้นนักศึกษาทุกคนควรสมัครและร่วมการเดิน/วิ่ง โดยงานกิจการนักศึกษาจะถือตามรายชื่อที่สมัครและมีการส่งผลการเดิน/วิ่ง จึงจะนับเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม **

กำหนดการรับสมัคร


ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 - 9 มีนาคม 2564ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน


ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 - 11 มีนาคม 2564


เหลือเวลาส่งผล เดิน/วิ่ง อีก...

วัน

ชั่วโมง

นาที

วินาที


กำหนดการและข้อมูลสำคัญ

 1. นักศึกษาทำการสมัครวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 9 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ (คลิกเพื่อสมัคร) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้สมัคร
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ (คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ)
 3. นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน เริ่มเดิน/วิ่งเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตรได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 มีนาคม 2564 (15 วัน) โดยสามารถวิ่งให้จบได้ในครั้งเดียว หรือวิ่งสะสมระยะทางเป็นรายวัน
 4. ระหว่างวิ่งต้องใช้แอปพลิเคชันในการบันทึกระยะทางการเดิน/วิ่ง และบันทึกภาพหน้าจอแอปพลิเคชัน แล้วส่งภาพที่บันทึกนั้นเป็นรายวัน (ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 มีนาคม 2564) ผ่านทางเว็บไซต์ (คลิกเพื่อส่งภาพบันทึกผลการเดิน/วิ่ง)
 5. นักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบระยะทางการเดิน/วิ่งสะสมที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการแล้วได้ทางเว็บไซต์ (คลิกเพื่อตรวจสอบระยะทางการเดิน/วิ่งสะสม)
 6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล (จำนวน 300 คน) ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ (คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล)
 7. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล รับเหรียญรางวัลด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษาและอุปกรณ์บันทึกผลการเดิน/วิ่ง (Smart Phone/Smart Watch) มายืนยันตัวตนด้วย
 8. ผู้ส่งผล 300 คนแรกและผ่านตามกติกาที่ระบุด้านล่างนี้จะได้รับเหรียญรางวัล

กติกา

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. โดยศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในช่วงเวลาจัดการแข่งขัน
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักศึกษาที่สมัครผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2564 และมีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเริ่มเดิน/วิ่งและส่งภาพหน้าจอบันทึกผลการเดิน/วิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 มีนาคม 2564 โดยสามารถส่งผลการเดิน/วิ่งเป็นรายวัน ภายในวันที่ 12 – 26 มีนาคม 2564 หากส่งผลก่อนหรือหลังจากนั้น หรือวิ่งไม่ครบระยะทางภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์รับของรางวัลทุกกรณี ทั้งนี้ ในการส่งผลฯ นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบเพื่ออัปโหลดผลทางเว็บไซต์ (คลิกเพื่อส่งภาพหน้าจอบันทึกผลการเดิน/วิ่ง)
 4. ภาพหน้าจอบันทึกผลการเดิน/วิ่ง ต้องปรากฎวัน เวลา และระยะทางที่วิ่งได้
 5. ระยะทางการเดิน/วิ่ง พิจารณาจากความสัมพันธ์ของเวลาและระยะทางในการออกกำลังกายโดยไม่นับการเดิน/วิ่งในกิจวัตรประจำวัน ซึ่งการพิจารณาภาพหน้าจอบันทึกผลการเดิน/วิ่งของผู้เข้าแข่งขัน จะยึดตามผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นสำคัญ
 6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่อัปโหลดผลการเดิน/วิ่งครบระยะทาง 15 กิโลเมตร (คณะกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบและรวมระยะทางให้) โดยส่งผลภายในช่วงเวลาที่กำหนด และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ จำนวน 300 คนแรก จะได้รับเหรียญรางวัล โดยแบ่งเป็น
  • กลุ่มนักศึกษาภาคกศ.บป. จำนวน 50 คนแรก ได้รับเหรียญรางวัล
  • กลุ่มนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 250 คนแรก ได้รับเหรียญรางวัล
 7. มหาวิทยาลัยฯ ขอยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและยกเลิกรายละเอียดของการแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ภาพเหรียญรางวัลที่ใช้ประชาสัมพันธ์การแข่งขันอาจแต่งต่างจากเหรียญที่จะได้รับจริงเนื่องจากระบบสีที่ใช้แสดงผล

การส่งผลการเดิน/วิ่ง

 1. นักศึกษาทำการส่งผลการเดิน/วิ่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 (เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)
  จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ (คลิกเพื่อส่งภาพหน้าจอบันทึกผลการเดิน/วิ่ง)
 2. นักศึกษา ต้องส่งผล โดยการเข้าสู่ระบบด้วย E-mail ของมหาวิทยาลัยฯ
  (ใช้ Username ที่เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตตามด้วย @live.kpru.ac.th)
 3. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน โดยภาพหลักฐานต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลระยะทาง (Distance)
  • ข้อมูลระยะเวลาในการเดิน/วิ่ง (Duration)
  • ข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยต่อรอบ (Average Pace)
  • ข้อมูลภาพเส้นทางการเดิน/วิ่ง (Running Path)
 4. หากข้อมูลไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจะไม่ทำการบันทึกผลวิ่งนั้นๆ ลงในระบบ (คลิกเพื่อตรวจสอบผลการเดิน/วิ่ง)
 5. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน หลักฐานที่ส่งจะต้องเป็นความจริง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอยึดคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและยกเลิกรายละเอียดของการแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. คณะกรรมการจะทำการตรวจสอบผลการวิ่ง และข้อมูลผลการวิ่งจะถูกอัพเดทในเวลา 10.00 น. 15.00 น. และเวลา 22.00 น. ของแต่ละวัน

แอปพลิเคชันที่ใช้ในการบันทึกผลการเดิน/วิ่ง

แอปพลิเคชันที่ใช้ในการบันทึกผลการเดิน/วิ่ง จะต้องสามารถบันทึกข้อมูลระยะทาง (Distance) ระยะเวลาในการเดิน/วิ่ง (Duration) และเวลาเฉลี่ยต่อรอบ (Average Pace) และมีภาพเส้นทางการเดิน/วิ่ง (Running Path) โดยสามารถใช้สถานที่ใดในการเดิน/วิ่งก็ได้ เพียงแค่มี Smart Phone หรือ Smart Watch พกติดตัวไว้ขณะวิ่งเพื่อ Tracking ระยะทาง หากคุณวิ่งเป็นประจำและใช้แอปพลิเคชันที่มีข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นครบถ้วนอยู่แล้ว คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเดิมของคุณได้ แต่ถ้าหากคุณเป็นมือใหม่ในการเดิน/วิ่ง ทางเรามีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบันทึกผลการเดิน/วิ่ง แนะนำดังนี้

 1. สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
 2. สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

เหรียญรางวัล

เหรียญรางวัลที่จะได้รับมีตัวอย่างดังภาพด้านล่างนี้ โดยเหรียญรางวัลจริงอาจมีสีที่แตกต่างจากภาพตัวอย่างนี้เนื่องจากระบบสีที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และกระบวนการผลิต

ภาพตัวอย่างเหรียญรางวัล

การรับรางวัล

 1. ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบผลการเดิน/วิ่ง และมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล รับเหรียญรางวัลด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
 2. ในการรับเหรียญรางวัล นักศึกษาจะต้องนำรายการต่อไปนี้มาแสดงต่อคณะกรรมการ
  • บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีชื่อสกุลตรงกับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมา
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกผลการเดิน/วิ่ง (Smart Phone/Smart Watch) เพื่อให้คณะกรรมตรวจทานข้อมูลการเดิน/วิ่งอีกครั้งหนึ่ง
 3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้แข่งขันที่ไม่เป็นไปตามกติกาและผู้ที่ใช้ข้อมูลเท็จ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน หัวหน้างานกีฬา โทร. 0613022179
 2. นายวรกิตติ์ หงษ์สา เจ้าหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ โทร. 0614799547