การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

แผ่นพับงานวิจัย

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)
 

สรุปองค์ความรู้และเทคนิคการเขียนบทความในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

แผ่นพับงานวิจัย

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 แล้ววันนี้...