Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

องค์ความรู้จากงานวิจัย

แผ่นพับงานวิจัย

เทคนิคการเขียนบทความ

เทคนิคการเขียนบทความ

องค์ความรู้ด้านการวิจัยจากการลงพื้นที่

องค์ความรู้ด้านการวิจัยจากการลงพื้นที่

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

 

เงินวิจัย 2561

เงินวิจัย 2561

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้!!