Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน" - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน”

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ Japan Society of Library and Information Science ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ระดับชาติ เพื่อพัฒนาบรรณารักษ์ อาจารย์และบุคลากรวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในวิชาชีพสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน โดยจัดประชุมทางวิชาการในหัวข้อ”การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน (The Development of Libraries Toward Internationalization and Sustainability) ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเชิงพื้นที่ ณ เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ท่านใดสนใจสามารถส่งแบบตอบรับ ชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว ชื่อบัญชี นางสาวสุนิษา  ศรีนิ่มนวล บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 347-0344310 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กรุณาส่งแบบตอบรับพร้อมสำเนาการโอนเงินมาที่นางสาวสุนิษา  ศรีนิ่มนวล  หรือนางกาญจนา  จันทร์สิงห์ โทรศัพท์ 084-6203518, 058-7314806 หรือโทรสาร 055-706518 หรือ e-mail : nok_nok_2526@hotmail.com / lek_kanchana28@hotmail.com

นางสาวมัลลิกา ทองเอม

ผู้เขียนข่าว


หนังสือเชิญและแบบตอบรับ
letter-invitation

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาห้องสมุดสู่ความเป็นสากลและยั่งยืน” (คลิก)