งานนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติงานโครงการและรหัสกิจกรรม

ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560

 

เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำงบประมาณปีพ.ศ. 2561

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 แบบฟอร์มและคู่มืองบลงทุน(ที่ดินสิ่งก่อสร้าง,ครุภัณฑ์)
แบบฟอร์มและคู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี(รายจ่ายประจำ,บริการวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เอกสารแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (A1-A2)

 

 

 

เอกสารเผยแพร่

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580          แผนปีงบประมาณ61          แผนปีงบประมาณ61

 

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2558
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2559
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2560

 

สื่อเผยแพร่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 แล้ววันนี้...