งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

เอกสารและรายงานประจำปี

ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

 

บุคลากรประจำงาน

นายพิพัฒน์  ยอดวีระพงศ์

E-Mail: pm_qa@hotmail.com

โทรศัพท์: 081-971-6857

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 แล้ววันนี้...