การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558

สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน การตีพิมพ์ ไฟล์
1 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต
 • ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
วารสาร “สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558 หน้า 79-91
2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวระหว่างพันธุ์ตาแห้งกับพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ของเกษตรกรตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 • อ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
เอกสารการประชุมระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2015” จัดขึ้นในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ หน้า139-140
3 แนวทางการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
 • ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
 • อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” จัดขึ้นในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตาก
 • ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” จัดขึ้นในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5 ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการผู้หนีภัยชาวโรฮีนจาและชายวอุยกูร์ในประเทศไทย
 • ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 จัดขึ้นในวันที่ 5-6 ณ พฤศจิกายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและคณะรัฐศาสตร์และนิติศสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
6 พฤติกรรมการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์
 • อ.คมสันต์ นางควังไทร
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 จัดขึ้นในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและคณะรัฐศาสตร์และนิติศสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
7 Policy Proposals to Develop the Special Economic Zones in TAK Province, Thailand
 • ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
รายงานเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดขึ้นในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก หน้า 590-597
8 ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดตาก
 • อ.มัลลิกา ทองเอม
 • ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
 • ดร.ดริเรก ฟั่นเขียว
 • อ.ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
 • อ.ชิดชนก นันทะใจ
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 21
9 วาทกรรมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
 • อ.คมสันต์ นาควังไทร
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 25
10 การถอดบทเรียนความสำเร็จการเป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนบ้านวังน้ำแดง หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • อ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
 • อ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
 • ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
 • อ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
 • อ.ชูเกียรติ เนื้อไม้
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 67
11 คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
 • อ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
 • ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
 • อ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 68
12 ข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพื้นที่จังหวัดตาก
 • ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 73
13 ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของทุนทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าใหมแพรวา ตำบลบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 145
14 ตำราการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
 • ผศ.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ
ตำรา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน การตีพิมพ์ ไฟล์
1 แนวทางการจัดการภัยพิบัติอุทกภัยและดินถล่มโดยชุมชนเป็นฐานในพื้นที่จังหวัดตาก
 • อ.น้ำฝน สะละโกศา
 • อ.พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
 • อ.สุธิดา ทับทิมศรี
 • อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” จัดขึ้นในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 การศึกษาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตกและศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว ประเทศเวียดนาม และเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ประเทศลาว
 • อ.ณัฐภาณี บัวดี
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” จัดขึ้นในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3 ระบบสารสนเทศในองค์กรด้านอุตสาหกรรม
 • อ.พิริยะ กาญจนคงคา
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 157
4 การเชื่อมโยงแนวคิดทางโลจิสติกส์สู่การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
 • อาจาย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 187
5 การบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
 • อ.สุธิดา ทับทิมศรี
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 188
6 โลจิสติกส์กับการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี)
 • อ.น้ำฝน สะละโกสา
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 189
7 แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
 • อ.พัชรมนฑ์ อ่อนเชด
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 190
8 ความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน
 • อ.กฤติเดช จินดาภัทร์
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน้า 211