บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย

อาจารย์เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 แล้ววันนี้...