บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

อาจารย์จำนรรจ์ เสนาะเมือง

อาจารย์จำนรรจ์ เสนาะเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

อาจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว

อาจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 แล้ววันนี้...