บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

อาจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ฝ่ายวางแผนและวิจัย

อาจารย์เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 แล้ววันนี้...