Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
บุคลากรสายวิชาการ - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

บุคลากรสายวิชาการ

โปรแกรมวิชาการบัญชี

อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์

อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี

อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ขนิษฐา  ชมชาติ
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์วรางค์ รามบุตร
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ธนัชพร หาได้
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์อังคณา ตาเสนา
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว

อาจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์วันชัย เพ็งวัน

อาจารย์วันชัย เพ็งวัน
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ศุภมาส ผกากาศ

อาจารย์ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ

อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์เอกรัฐ ปัญญาเทพ

อาจารย์เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

อาจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์คมสันต์ นาควังไทร

อาจารย์คมสันต์ นาควังไทร
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่

อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์พิริยะ กาญจนคงคา

อาจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช

อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์

อาจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น

อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา

อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี

อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ถิรวิทย์ ไพรมหานิยม

อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์วิชชานนท์ ผ่องจิตต์

อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

Miss.Eishil Albon

Miss Eishil Albon
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตรี ดร.สุขเกษม ขุนทอง
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค

อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

อาจารย์สุมาลี แก้วสะแสน

อาจารย์สุมาลี แก้วสะแสน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

อาจารย์ธีรศิลป์ กันธา

อาจารย์ธีรศิลป์ กันธา
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า

Miss.May Soe

Miss Soe Tin Nyo
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้!!