Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
บุคลากรสายสนับสนุน - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

บุคลากรสายสนับสนุน

งานการเงินและบัญชี

นางมัลลิกา ปัญญาเทพ

นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
นักวิชาการเงินและบัญชี

งานธุรการและงานสารบรรณ

นางสาวพิมวดี ศิริวัฒน์

นางสาวพิมวดี ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง

นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานนโยบายและแผน

นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย

นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานนิติกร

นางสาวปิยวรรณ คำหอม

นางสาวปิยวรรณ คำหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์

นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัสดุ

นางสาวภัทรวลัญช์ บางทิพย์

นางสาวภัทรวลัญช์ บางทิพย์
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวอลิษรา ศรีสุคนทารัตน์

นางสาวอลิษรา  ศรีสุคนทารัตน์
นักวิชาการพัสดุ

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา

นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา
นักวิชาการศึกษา

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายธวัชชัย แดงซิว

นายธวัชชัย แดงซิว
บรรณารักษ์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายทัศไนย์ ศิริมา

นายทัศไนย์ ศิริมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นายวีระ วนาเจริญเขต

นายวีระ วนาเจริญเขต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริพร บัวคำ

นางสาวศิริพร บัวคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานกีฬาและนันทนาการ

นายวรกิตติ์ หงษ์สา

นายวรกิตติ์ หงษ์สา
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ

งานประชาสัมพันธ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤฎีใหม่

นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ

นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ
นักวิชาการเกษตร

นายภูริวัจน์ ยอดคำ

นายภูริวัจน์ ยอดคำ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก

นายกำภู สุจริตจันทร์

นายกำภู สุจริตจันทร์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์

นางสาวภชิสา  ปัทมภูวนนท์
นักวิชาการศึกษา

งานอาคารและสถานที่

ว่าที่ร้อยตรีสุวัต  ชมอุต
หัวหน้างานอาคารและสถานที่

นายแชน ต๊ะปุก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ไฟฟ้าและเครื่องเสียง)

นายพงศกร ฝ่ายอุประ
ช่างประปา

นายกิติธนวิทย์ สิทธิวงศ์

นายกิติธนวิทย์ สิทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อาคารและสถานที่)

นางกรองทอง ทรัพย์ประเสริฐ
นักการภารโรง

นางดวงกมล ปิมลื้อ
นักการภารโรง

นางอารีย์ เข็มศาสตร
นักการภารโรง

นายจันคำ ยอดคำ
นักการภารโรง

นายอุเทน ตาคำ
นักการภารโรง

นางกรรณิกา กุยสอน
นักการภารโรง

นางละไม ตาละสา
นักการภารโรง

นางสาวเตือนใจ ป่าตาล
นักการภารโรง

นางสาวแสงเดือน คำอุ้ย
นักการภารโรง

นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์แก้ว
นักการภารโรง

นายธีระพงษ์ นามมณีวงค์
นักการภารโรง

นายนพดล แสนโท
นักการภารโรง

นายบุญชู จันตา
นักการภารโรง

นายพิเชษฐ์ ใจน้อย
นักการภารโรง

งานยานพาหนะ

นายสมชาย บุญตาปวน
พนักงานขับรถ

นายณรงค์ คำหล้า
พนักงานขับรถ

นายวิธวัช กรสนธิ์
พนักงานขับรถ


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้!!