Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย ประจำปีการศึกษา 2560

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสักน้อยลงดอย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่1และนักศึกษาชั้นปีอื่นๆให้ความสำคัญกับกิจกรรมและเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะกิจกรรมนี้เสมือนเป็นการฝากเนื้อฝากตัวแด่สิ่งศักดิ์ที่เคารพนับถือของชาวแม่สอด

โดยทางมหาวิทยาลัยฯได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแม่สอดนายธนยศ ปานขาว ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาสแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และได้รับชมการประกวดการแสดงของนักศึกษาแต่ละคณะ ซึ่งหัวข้อในการประกวดขบวนเสลี่ยงของนักศึกษาในปีนี้คือ“วัฒนธรรมและประเพณี” ซึ่งนักศึกษาแต่ละคณะได้เลือกมาใช้ ดังนี้ คณะวิทยาการจัดการขบวนงานสงกรานต์ คณะครุศาสตร์ขบวนเทศกาลงานวัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขบวนงานลอยกระทง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขบวนประเพณีแห่พระ และสำหรับผลการประกวดขบวนเสลี่ยงและการแสดงในกิจกรรมสักน้อยลงดอย ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ รองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรางวัลชมเชย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจาก งานจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอด โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล และกู้ชีพกู้ภัยตำบลท่าสายลวด

นางสาวศิริพร  บัวคำ

ผู้เขียนข่าว