Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
ฝ่ายงานวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ฝ่ายงานวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ฝ่ายงานวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ฝ่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ฝ่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ฝ่ายงานวิจัย นำโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และงานวิจัย ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และคณะดำเนินงาน  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยในชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กระบวนการทอผ้าและการบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้าบ้านพะเด๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก และ กระบวนการปลูกและจำหน่ายพืชเศรษฐกิจแมคคาเดเมีย  ณ ไร่พงศ์คุ้มภัย อ.พบพระ จ.ตาก  การศึกษาดูงานในชุมชนทั้ง 2  แห่ง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะได้พัฒนางานวิจัยเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น ต่อไป

อ.พรรษพร  เครือวงษ์

ผู้เขียนข่าว