Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ต้อนรับและนำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยลงพื้นที่ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ต้อนรับและนำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยลงพื้นที่ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ต้อนรับและนำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยลงพื้นที่ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ต้อนรับและนำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากชุดโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงพื้นที่ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และอาจารย์ณัฐภาณี บัวดี ได้ต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิรารัตน์ อนันตกูล พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ไร่ปฐมเพชร และสวนพงษ์คุ้มภัย วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านเสรีราษฎร์ ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นการศึกษาและเกิดแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่ต่อไป

 

อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี

ผู้เขียนข่าว