Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ คณะอาจารย์และนักศึกษา ได้นำเสนอบทความทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัย ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้สู่สาธารณชน โดยในการนำเสนอบทความมีการนำเสนอบทความแบบปากเปล่า (Oral Presentation ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ จำนวน 7 บทความ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 บทความ และการนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ จำนวน 6 บทความ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 บทความ รวมการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 นวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งสิ้นจำนวน 18 บทความ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

– “ธรรมาภิบาล : พลังขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0” โดย ผศ. วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

– “ผลกระทบของการประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ต่อแรงงานต่างด้าว ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” โดย อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข

– “แนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0” โดย อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่

– “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทย ของ ผู้ใช้บริการในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” โดยอาจารย์น้ำฝน สะละโกสา

– “รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนฐานประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม กะเหรี่ยง (โปว์และสะกอว์) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู่ บ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก” โดย ผศ.ร้อยตรี ดร.สุขเกษม ขุนทอง

– “การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย โดยใช้กระบวนการแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่” โดยอาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล

– “แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพสาธารณสุขมูลฐาน ในกลุ่มประชากรข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก: กรณีศึกษามูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย” โดย อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี และดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

– “การคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อสร้างโมเดลสำหรับการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล” โดยอาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ

 

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– “การนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้าประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา: ร้านเสนอแว่นตานาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร” โดยอาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

– “ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด” โดยอาจารย์ขนิษฐา ชมชาติ อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู และดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร

– “แนวโน้มการขายสินค้าออนไลน์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก” โดยอาจารย์ศุภมาส ผกากาศ

“การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวโดยใช้ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตตำบลแม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก” โดยนางสาวพรไพลิน จันทา นางสาวสุนิสา ปูกันกะ นางสาวดวงพร พันธ์ไชย นางสาวพัชรี ทวีชัยไพศาล นางสาวนพรัตน์ อนุสรณ์ และอาจารย์พรรษพร เครือวงษ์

– “ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชนเผ่า กะเหรี่ยงหมู่บ้านหมื่นฤาชัย ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก” โดยนางสาวกชกร แสนมหามงคล นายพิชย สะอาดบริสุทธิ์ นางสาวสายใจ ลั่นอัสดร นางสาวสุดา ไพรสุทธิ์ และอาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

– “การควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ตาก เขต 2 จังหวัดตากโดยนางสาวจารุภรณ์ สุขฉ่า นางสาวปิยะมาศ อินตะจันทร์ นางสาวอรทัย จีนตู่ นางสาวสาธิญา แกล้วกล้า และอาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– “ผลกระทบที่จะเกิดจากการจัดตั้งสถานีต้นแบบ ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก” โดยอาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี

– “การศึกษาวิธีการสกัดคุณลักษณะการรู้จำการแสดงออกอารมณ์ ทางใบหน้า” โดยอาจารย์วันชัย เพ็งวัน

– “ค่า pH กรดแลคติกและกรดแอล-แอสคอร์บิก (วิตามินซี) ของผลิตภัณฑ์น้ำฝาถังจากถังน้ำหมัก” โดยนางสาวณัฐธิดา ยศปัญญา นางสาวจริยารัตน์ ฟื้นตน นางสาวเบญญาภา พุดสิน นางสาวสุภาภรณ์ ฤมิตร นางสาวสุวจี สารีสุข นางสาวศศิวิมล แดงอิ่ม นางสาวอาภัสรา คุมเณร ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และอาจารย์ณัฐภาณี บัวดี

– “กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินและ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด” โดยนางสาวอมรรัตน์ ดงประขา นางสาวอาทิติญา สิทธิกรรณ์ นางสาววิภาดา วิเชียรดี นางสาวนพรัตน์ โพธิบัลลังก์ นางสาวอภิญญา โพธิบัลลังค์ นางสาวกิติมาภรณ์ สมบัติพล นางสาวปาริชาติ จำปาศักดิ์ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และอาจารย์ณัฐภาณี บัวดี

 

อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี

ผู้เขียนข่าว