Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตรี ดร.สุขเกษม ขุนทอง ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จัดโดยสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8,9 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมลงนาม 15 องค์กร

กรอบการดำเนินงานในความร่วมมือ ประกอบด้วย

– การจัดงานเวทีวิชาการพัฒนาสังคม ปี 2561

– การดำเนินงานด้านวิจัยด้านสังคมศาสตร์

– การพัฒนาบุคลากร อบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

– การสร้างนวัตกรรมด้านสังคม การพัฒนาวิชาการทางสังคม

การทำข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความสามารถด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรมด้านสังคม สามารถนำไปพัฒนาสังคมในท้องถิ่น และเกิดเครือข่ายในการพัฒนาสังคมในระดับกว้างต่อไป

 

อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี

ผู้เขียนข่าว