Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
หน่วยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในชุมชนท้องถิ่น

หน่วยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในชุมชนท้องถิ่น

หน่วยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในชุมชนท้องถิ่น

หน่วยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม“การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในชุมชนท้องถิ่น” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ บ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยที่มีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและวิจัย ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว พร้อมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน ผลจากการลงพื้นที่การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยในชุมชนท้องถิ่นในครั้งนี้ ทางคณะได้เกิดความรู้ โจทย์ปัญหาต่างๆที่สะท้อนจากชุมชนโดยตรง และได้จะนำมาหาแนวทางการพัฒนาวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ต่อไป ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม

อาจารย์อังคณา ตาเสนา

ผู้เขียนข่าว