Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์  ชั้นปีที่ 1-3

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์  ชั้นปีที่ 1-3

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์  ชั้นปีที่ 1-3

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์  ชั้นปีที่ 1-3

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ทางโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์  ชั้นปีที่ 1 – 3  เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี เสริมสร้างทักษะการออกกำลังกายและให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตซอล บาสเกตบอล แขร์บอล แบดบินตัน และเทเบิลเทนนิส  และกีฬาสามัคคี ได้แก่ เกมห้ามซ้ำ  เกมดีดแก้ว  เกมโฟลิฟท์เป็นต้น  ทั้งนี้ทางคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาได้มีการจับสลากมอบของขวัญให้กับนักศึกษาเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561 ด้วย

อ.น้ำฝน  สะละโกสา

ผู้เขียนข่าว