Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัย

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัย

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัย ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ณัฐพล วิเชียรโรจน์ อาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนตาก มาให้ความรู้ในการจัดทำดอกไม้จันทน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการคิดต้นทุนจากการฝึกอาชีพ ทางโปรแกรมวิชา ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

พรรษพร  เครือวงษ์

ผู้เขียนข่าว