Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านบัญชี ให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 – 17.00 น. โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 67  คน นำทีมโดยคณะอาจารย์ประจำโปรแกรมบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด ทั้ง 4 ท่านอาทิ อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ และอาจารย์ขนิษฐา ชมชาติ และได้นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ที่ศึกษารายวิชาภาษีอากร 1 กับอาจารย์ขนิษฐา ชมชาติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 คน ออกไปให้บริการความรู้เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมบัญชีชุดเดียว เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐที่ส่งเสริมการจัดทำบัญชีควบคู่ไปกับการจัดทำบัญชีเพื่อเสียภาษีที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามมาตรฐานการเสียภาษีให้กับกรมสรรพากร และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ที่มีกับชุมชน ซึ่งในการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ขนิษฐา ชมชาติ

ผู้เขียนข่าว