Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ณ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองสัตหีบ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ณ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองสัตหีบ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ณ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองสัตหีบ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โครงการศึกษาดูงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสนษสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีความประสงค์จะจัดโครงการศึกษาดูงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 5858201 จำนวน 37 คน ในวันที่ ในวันที่ 26-29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองสัตหีบ และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และเพื่อให้นักศึกษามีความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนต่อไป

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข

ผู้เขียนข่าว