Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการแนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ Start up กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ในวันที่ 23–24 กุมภาพันธ์ 2561

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการแนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ Start up กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ในวันที่ 23–24 กุมภาพันธ์ 2561

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการแนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ Start up กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ในวันที่ 23–24 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการแนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ start up

จัดโดยโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ด้วยโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะจัดโครงการแนวทางสร้างไอเดีย เริ่มต้นสู่ start up กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ในวันศุกร์ที่ 23 – วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ start up และก่อให้เกิดแนวคิดในการก่อตั้งธุรกิจ start up ในท้องถิ่นต่อไป วิทยากรโดย อ.จิระ ประสพธรรม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาด

อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ 

ผู้เขียนข่าว