Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษทางด้านบัญชี เพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ กิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษทางด้านบัญชี เพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ กิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษทางด้านบัญชี เพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ กิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรมทักษะวิชาชีพบัญชี ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษทางด้านบัญชี เพื่อสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาเทียบโอนชั้นปีที่1 จำนวน 51 คน ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 น. – 17.30 น. ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร แม่สอด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จริยา รอดจันทร์ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) มาเป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรฐานรายงานทางการเงิน จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การใช้ประโยชน์จากงบการเงิน เส้นทางสู่ความสำเร็จการเป็นนักบัญชีมืออาชีพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคม การทำงาน และการพัฒนาประเทศต่อไป

อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้เขียนข่าว