Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวนทั้งสิ้น 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาให้บุคลากรสามารถเป็นที่พึ่งของนักศึกษา เกิดทักษะสำหรับรับฟังปัญหาและการให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

การอบรมประกอบด้วย 2  ส่วน ส่วนแรกได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและแนวทางการให้บริการคำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” และส่วนที่ 2 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์เลเกีย เขียวดี บรรยายในหัวข้อเรื่อง“ทำความรู้จักกองพัฒนานักศึกษา หน้าที่ และการบริการ”

อาจารย์พรรษพร  เครือวงษ์

ผู้เขียนข่าว