Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูล ให้บริการซ่อมบำรุงเบื้องต้นและปรับปรุงฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต่างๆ ในเขตจังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูล ให้บริการซ่อมบำรุงเบื้องต้นและปรับปรุงฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต่างๆ ในเขตจังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูล ให้บริการซ่อมบำรุงเบื้องต้นและปรับปรุงฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต่างๆ ในเขตจังหวัดตาก

ด้วยศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมสำรวจ รวบรวมข้อมูล ให้บริการซ่อมบำรุงเบื้องต้นและปรับปรุงฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนในเขตจังหวัดตาก โดยจะดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในเขตจังหวัดตากที่มีความประสงค์จะซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2561 และออกให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต่างๆ ในเขตจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาและให้ความช่วยเหลือแก่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในการเป็น Digital Community

นายกำภู สุจริตจันทร์

ผู้เขียนข่าว