กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่โลกจิสติกส์ ครั้งที่ 2

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่โลกจิสติกส์ ครั้งที่ 2

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่โลกจิสติกส์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่ภายในโปรแกรมวิชาฯ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ร่างกาย โดยจัดการแข่งขัน 3 ประเภทกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตซอล กีฬาแชร์บอล และกีฬาชักเย่อ ผลการแข่งขันปรากฎ ดังนี้

  1. กีฬาฟุตซอล ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3
  2. กีฬาแชร์บอล ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3
  3. กีฬาชักเย่อ ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์

ผู้เขียนข่าว