โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ปีการศึกษา 2559

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ปีการศึกษา 2559

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ปีการศึกษา 2559โปรแกรมวิชาการบัญชีได้จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี ของอาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษา หมู่เรียน 5755201 จำนวน 33 คน มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ โดยจัดอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS ในวันศุกร์ ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีอาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ เป็นวิทยากร

นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้เขียนข่าว