Tag Name: งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

  • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจอบรมติวข้อสอบ กพ. ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • [11 ก.พ. 2562] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช แม่สอด ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาโอกาสทองการค้าเดินหน้าบุกตลาดชายแดนเมียนมา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช แม่สอด ...
  • [01 ก.พ. 2562] ข่าว-งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องรตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
  • [27 ก.พ. 2560] ข่าว-งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมรัตนมณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
  • Tags

    TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์