Tag Name: โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • [15 ธ.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการบริการวิชาการโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล กิจกรรมเสริมสร้างเยาวชน สู่ IT 4.0 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 อำเภชายแดนจังหวัดตาก...
  • [13 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการการบริการกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักไอทีและการติดตามผล ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559...
  • [27 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Swish Max 5 และ Adobe Authorware 7 ในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559 ...
  • [30 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการสัมมนาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 30 มีนาคม 2559...
  • [25 ก.พ. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนรักไอซีที สู่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1"...
  • 12Page 2 from 2 หน้า

    Tags

    TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์