Tag Name:โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์

 • [10 ก.ย. 2561] ข่าว-คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต และการจัดการระบบการผลิตแบบลีน ณ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ...
 • [26 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 22-25  มีนาคม 2561 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี...
 • [05 ก.พ. 2561] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน TMS และหลักสูตรเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [05 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561...
 • [08 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์  ชั้นปีที่ 1-3 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [10 ส.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ ณ Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Technology (UniKL MITEC) ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 15-29 กรกฏาคม 2560...
 • [24 ม.ค. 2560] ข่าว-คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดยอาจารย์พัชรมณ อ่อนเชด ได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ...
 • [22 ธ.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการค่ายยุวชนโลจิสติกส์ 2016 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [25 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559...
 • [20 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมครอบครัวโลจิสติกส์ขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559...
 • [19 พ.ย. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่ภายในโปรแกรมวิชาฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559...
 • [24 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ บริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จำกัด...
 • [20 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3...
 • [20 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2...
 • [16 มี.ค. 2559] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตสู่การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559...
 • 123Page 2 from 3 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ มาตรฐานวิชาชีพ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์