Tag Name: โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • [05 เม.ย. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (AUN-QA) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หัวข้อ การประยุกต์ใช้ AI และ IoT ในภาคการท้องถิ่นยุค 4.0 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564...
 • [03 เม.ย. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมศึกษาดูงาน (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน ในวันที่ 28 มีนาคม 2564...
 • [02 เม.ย. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ How I do Resume ในวันที่ 29 มีนาคม 2564...
 • [23 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 3) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2564...
 • [22 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [12 มี.ค. 2564] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมรายงานผลการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา ในวันที่ 10 มีนาคม 2564...
 • [09 มี.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในระดับรายวิชา (CWIE) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับสถานประกอบการ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปะ ในวันที่ 5 มีนาคม 2564...
 • [16 พ.ย. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
 • [12 พ.ย. 2563] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชางานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563...
 • [26 พ.ย. 2562] ข่าว-นักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวด idea สร้างสรรค์ Smart start idea by GSB Startup ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562...
 • [10 ต.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม พิธีถอดไทด์ใส่ช็อป เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศรีสักทอง...
 • [18 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มผลิตภาพ SMEs ด้วยแขนกลและระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 13 กันยายน 2562...
 • [07 ก.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาและสัมพันธภาพทางสังคม “Computer Technology Family Day 2019” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562...
 • [01 ก.ย. 2562] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนำเสนอสื่อ VDO ในระดับมหาวิทยาลัย กับโจทย์ประจำเดือนสิงหาคม 2562...
 • [05 ส.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562...
 • 1234Page 2 from 4 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์