Tag Name:โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • [21 ก.พ. 2561] ข่าว-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก...
 • [12 ก.พ. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลจันทร์ แสงหล้า ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้า ไร่กาญจนศักดิ์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [12 ก.พ. 2561] ข่าว-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม อบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • [10 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมสัมมนารายวิชาการสัมมนาปัญหาทางเทคโนโลยี เรื่องการใช้โปรแกรม SketchUp ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [05 ก.พ. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมสัมนารายวิชาการสัมนาปัญหาทางเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561...
 • [25 ม.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนในเขต 5 อำเภอฝั่งตะวันตก ...
 • [23 ม.ค. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาร่วมออกค่ายจิตอาสาสังคมศึกษา-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี ตำบลบ้านแม่หละคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2561...
 • [19 ธ.ค. 2560] ข่าว-ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทน์ใส่ช็อป ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 1 (อาคารคณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [25 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ EPUB3 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2560 ...
 • [20 มี.ค. 2560] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน ร่วมสร้างฝายมีชีวิตเนินพิศวง บ้านห้วยหินฝน หมู่ 6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560...
 • [09 มี.ค. 2560] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ...
 • 12Page 2 from 2 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ มาตรฐานวิชาชีพ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา แข่งขันทางวิชาการ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์