Tag Name: โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • [22 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562...
 • [22 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562...
 • [11 ก.ค. 2562] ข่าว-นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอภายใต้โจทย์ "Idea WOW สร้างสรรค์ธุรกิจแปลกใหม่ ใส่ใจคนรักสุขภาพ" โดย ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร...
 • [09 ก.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป...
 • [09 เม.ย. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการจัดการอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในวันที่ 24 มีนาคม 2562...
 • [22 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ...
 • [15 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ออกให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น...
 • [04 มี.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [28 ม.ค. 2562] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดทำกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างและพิธีถอดไทด์ใส่ช็อป วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [02 พ.ย. 2561] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดออกแบบ "EV BUS Innovation Design Contest 2018" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม CO-113 Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี...
 • [11 ก.ย. 2561] ข่าว-โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัด "อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม" ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [08 มี.ค. 2561] ข่าว-องศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ในวันที่ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [03 มี.ค. 2561] ข่าว-โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม บริการออกซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก...
 • [03 มี.ค. 2561] ข่าว-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก...
 • [21 ก.พ. 2561] ข่าว-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่สังคม ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก...
 • 1234Page 3 from 4 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด ทุนการศึกษา นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์