บุคลากรฝ่ายบริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผู้อำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวางแผนและวิจัย

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ


บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน