บุคลากรฝ่ายบริหาร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ฝ่ายวางแผนและวิจัย

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ


บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562 แล้ววันนี้!!