งานนิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ประจำปีการศึกษา 2560

งานนิทรรศการวิชาการ “Next Step New Start”

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หลักการและเหตุผล

ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยกำหนดให้ท้องที่ตำบลท่าสายลวด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่สอด และตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ และตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ ตำบลขะเนจื้อ ตำบลแม่จะเรา และตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รวม 14 ตำบล 3 อำเภอ เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” และตามมติที่ประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เห็นชอบเรื่อง การสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างแม่สอดและเมียวดี เพื่อผลักดันการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้น

เพื่อให้เป็นการรองรับต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงมีความเห็นที่จะจัดโครงการนิทรรศการการเรียนรู้และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากขึ้น ภายใต้ชื่องานนิทรรศการวิชาการ “Next Step New Start” เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเสริมสร้างและยกระดับศักยภาพให้กับชุมชนเพื่อที่จะสามารถปรับตัวและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้รองรับต่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อีกทั้งยังมีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นเที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ การสานเสวนาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ
 3. เพื่อจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

กำหนดการ

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา รายการ สถานที่ หมายเหตุ
08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ห้องประชุมทับทิม
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.30 น. – 09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรม
โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ชมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าจากหมู่บ้านเลตองคุ
 • การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ห้องประชุมทับทิม
ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
09.00 น. – 10.30 น. เสวนาในหัวข้อ “Next Step New Start ก้าวสู่ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย”
โดย อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ห้องประชุมทับทิม
ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
10.30 น. – 12.00 น. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ
 • ประกวดร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ
 • ผู้ประสานจัดการแข่งขัน:
  อ.สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน โทร: 087-201-4278
  อ.วิชานนท์ ผ่องจิตต์ โทร: 080-114-1043
  จัดโดยโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและศูนย์ภาษาฯ
ห้องประชุมทับทิม
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครได้ที่นี่
ห้องประชุมรตนมณี
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครได้ที่นี่
ห้องเรียน 5301
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครได้ที่นี่
 • แข่งขันตอบปัญหา “ความรู้เบื้องต้นการบริหารการเงินส่วนบุคคล”
 • ผู้ประสานจัดการแข่งขัน:
  อ.พรรษพร เครือวงษ์ โทร: 089-438-1555
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์โทร: 097-923-2623
  จัดโดยโปรแกรมวิชาการบัญชี
ห้องเรียน 5302
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครได้ที่นี่
ห้องเรียน 5303
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครได้ที่นี่
ห้องเรียน 5304
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครได้ที่นี่
ห้องเรียน 5305
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครได้ที่นี่
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครได้ที่นี่
เข้าชมเว็บไซต์
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครได้ที่นี่
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันพร้อมรับชมการแสดงดนตรีจากนักศึกษา ลานอเนกประสงค์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
13.00 น. – 13.30 น. กิจกรรม KPRUMS CATWALK ห้องประชุมรตนมณี
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
13.30 น. – 14.15 น. การประกวดร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ รอบชิงชนะเลิศ ห้องประชุมรตนมณี
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
14.15 น. – 15.00 น. การแข่งขันตอบปัญหา “KPRUMS ICT Challenge 2018” รอบชิงชนะเลิศ ห้องประชุมรตนมณี
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
08.30 น. – 15.30 น. ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม

 • นิทรรศการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาต่างๆ
 • นิทรรศการของศูนย์บริการวิชาการต่างๆ
 • นิทรรศการจากหน่วยงาน องค์กรและชุมชนต่างๆ
 • เพลิดเพลินกับตลาดสินค้า Student Market
ห้องประชุมรตนมณี ชั้น 2
และลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ)

(คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบสมัครเข้าร่วมแข่งขันและระบบลงทะเบียน)

แผนที่อาคารจัดงานนิทรรศการ

แผนที่อาคารจัดงานนิทรรศการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา

โทร. 081-785-6291

สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โทร. 055-801-664

โทรสาร 055-801-663

 Line ID: @kprums


ร่วมแสดงความคิดเห็น