งานนโยบายและแผน

 

แผนปฏิบัติงานโครงการและรหัสกิจกรรม

 

 

 

ปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

 เอกสาร การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (A1)

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-Word
-PDF

 

 
เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำงบประมาณ

 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-Word
-PDF
-PDF
-Excel
-Excel
-Word
-PDF
-Excel
-Word
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-Word
-Excel
-Excel
-Excel
-Word
-Word
-Word

 

 
เอกสารแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (A1-A2)

 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-Zip
-Zip

 

 
เอกสารเผยแพร่

 

แผนกลยุทธ์ปี 2561-2565

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปี 2561-2565

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580

แผนปีงบประมาณ 2561

แผนปีงบประมาณ 2561

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

แผนพัฒนาภาคเหนือ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปี 2561-2565

แผนกลยุทธ์ มรภ.กพ.แม่สอด

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปี 2561-2565

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580

ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

 

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2558
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2559
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2562

 

 
สื่อเผยแพร่

 


 

 


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้!!