งานนโยบายและแผน

 

แผนปฏิบัติงานโครงการและรหัสกิจกรรม
 

 

ปีงบประมาณ 2565

 

 

  

ประกาศการบริหารงบประมาณ

 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF

 

 
เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำงบประมาณ

 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-Word
-PDF
-Word
-PDF
-PDF
-Word
-PDF
-PDF
-Excel
-Excel
-Word
-PDF
-Excel
-Word
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-Word
-Excel
-Excel
-Excel
-Word
-Word
-Word

 

 

 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-Word

 

 

 เอกสาร การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (A1)

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-Word
-PDF

 

 
เอกสารแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (A1-A2)

 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-Zip
-Zip
 
เอกสารเผยแพร่

 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปี 2561-2565

แผนกลยุทธ์ปี 2561-2565

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี

แผนปีงบประมาณ 2561

แผนปีงบประมาณ 2561

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปี 2561-2565

แผนพัฒนาภาคเหนือ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปี 2561-2565

แผนกลยุทธ์ มรภ.กพ.แม่สอด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580

ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

รายงานตัวชี้วัด

รายงานตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน

รายงานตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2564

รายงานตัวชี้วัด

แผนกลยุทธ์ ปี 2564

 

นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ปี 2565 กระทรวง อว.

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ปี2565 ที่ อว. เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
ปี 2565 ที่ อว. เกี่ยวข้อง

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2564

สรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 2564
(รอบ 12 เดือน)

แผนพัฒนาจังหวัดตาก-พ.ศ.-2566-2570

แผนพัฒนาจังหวัดตาก
ปี 2566-2570

 

ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค-พ.ศ.-2566-2570

ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค
ปี 2566-2570

 

แผนปฏิบัติราชการ

 

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2558
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2559
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2562
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2565

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 
สื่อเผยแพร่

 

 

 


เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!