Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
งานนโยบายและแผน - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งานนโยบายและแผน

 

 

แผนปฏิบัติงานโครงการและรหัสกิจกรรม

 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560

 

 เอกสารและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำงบประมาณปีพ.ศ.2561 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 แบบฟอร์มและคู่มืองบลงทุน(ที่ดินสิ่งก่อสร้าง,ครุภัณฑ์)
แบบฟอร์มและคู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี(รายจ่ายประจำ,บริการวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 เอกสารแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง (A1-A2) 

 

 เอกสารเผยแพร่ 

แผนกลยุทธ์ปี 2561-2565

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปี 2561-2565

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580

แผนปีงบประมาณ 2561

แผนปีงบประมาณ 2561

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

แผนพัฒนาภาคเหนือ

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปี 2561-2565

แผนกลยุทธ์ มรภ.กพ.แม่สอด

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปี 2561-2565

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2558
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2559
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2560
 ปีงบประมาณพ.ศ. 2561

 

 สื่อเผยแพร่ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้!!