ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายพิริยะ กาญจนคงคา  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr Piriya Kanjanakongkha  

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสิรินธร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562 แล้ววันนี้!!