อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ชั้น 1 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 5

image-1
สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
image-1
ห้องส่งเสริมวิชาการและทะเบียน
image-1
ห้องประชาสัมพันธ์
image-1
ห้องพยาบาล
image-1
ห้องพัสดุ
image-1
ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
image-1
ห้องศูนย์เมียนมาร์ศึกษา
image-1
ห้องประชุมบุษราคัม


ชั้น 2 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 5

image-1
ห้องพักผู้อำนวยการ
image-1
ห้องพักรองผู้อำนวยการ 4 ห้อง
image-1
ห้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
image-1
ห้องพักอาจารย์โปรแกรมโลจีสติกส์
image-1
ห้องพักอาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์
image-1
ห้องพักอาจารย์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
image-1
ห้องเกียรติภูมิ
image-1
ห้องประชุมบุษราคัม
image-1
ห้องประชุมเพทาย
image-1
ห้องประชุมทับทิม


ชั้น 3 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 5

image-1
ห้องบริการยืมคืนและติดต่องาน IT
image-1
ห้องบริการอินเตอร์เน็ต
image-1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,2,3
image-1
ห้องเรียน


ชั้น 5 อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 5

image-1
ห้องเรียน