แนะนำข้อมูลสถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

image-1

หมายเลข 1

อาคารสิรินธร
(อาคารเรียน 4)
...

หมายเลข 2

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคารเรียน 5)
...

หมายเลข 3

อาคารกีฬาในร่ม
ของมหาวิทยาลัย
image-1

หมายเลข 4

อาคารปฏิบัติการทางโลจีสติกส์ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
image-1

หมายเลข 5

หอประชุมศรีสักทอง
และ ศูนย์ทดสอบ
image-1

หมายเลข 6

ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
image-1

หมายเลข 7

ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
อัญมณี
image-1

หมายเลข 8

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก
image-1

หมายเลข 9

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
image-1

หมายเลข 10

อาคารเรียน 1
โลจิสติกส์
image-1

หมายเลข 11

อาคารเรียน 2
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
image-1

หมายเลข 12

ป้อมยามรักษาการณ์
ทางเข้า-ออก ประตู 1
image-1

หมายเลข 13

ป้อมยามรักษาการณ์
ทางเข้า-ออก ประตู 2
image-1

หมายเลข 14

ป้อมยามรักษาการณ์
ทางเข้า-ออก ประตู 3
image-1

หมายเลข 15

ศูนย์จำหน่ายอาหาร
ของมหาวิทยาลัยฯ
image-1

หมายเลข 16

สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย
กลางแจ้ง
image-1

หมายเลข 17

หอพักภายในมหาวิทยาลัย
สำหรับนักศึกษา
image-1

หมายเลข 18

อาคารประปา
ของมหาวิทยาลัยฯ
image-1

หมายเลข 19

บ้านพักอาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ
image-1

หมายเลข 20

บ้านพักรับรอง
ของมหาวิทยาลัยฯ
image-1

หมายเลข 21

บ้านพักผู้อำนวยการ
มหาวิทยาลัยฯ
image-1

หมายเลข 22

ฝ่ายอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยฯ
image-1

หมายเลข 23

โรงผลิตน้ำดื่ม
มหาวิทยาลัยฯ
image-1

หมายเลข 24

ฝ่ายยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยฯ
image-1