อาคารสินรินธร

(อาคารเรียน 4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

อาคารสิรินธ (อาคาร 4)แบ่งได้ 4 โซน A,B,C,D มีวิธีการเรียกชื่อประจำห้อง เช่น ห้อง A433 คือ อยู่โซน= A ชื่ออาคาร=4 ชั้นที่=3 ห้องที่=3

ชั้น 1 อาคารเรียนสิรินธร

image-1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
image-1
ห้องส่งเสริมการเรียนรู้
image-1
ห้องพักอาจารย์ หมวดภาษาอังกฤษ
image-1
ห้องพักอาจารย์วิชาทั่วไป
image-1
ห้องพักอาจารย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
image-1
ห้ององค์การบริหารนักศึกษา


ชั้น 2 อาคารเรียนสิรินธร

image-1
ห้องเรียน e learning
image-1
ห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา
image-1
ห้องพักอาจารย์บัญชี
image-1
studio ถ่ายภาพ
image-1
ห้องปฏิบัติการทางบัญชี
image-1
ห้องเรียน


ชั้น 3 อาคารเรียนสิรินธร

image-1
ห้อง sound LAB ศูนย์ภาษา
image-1
ห้องเรียน


ชั้น 4 อาคารเรียนสิรินธร

image-1
ห้องประชุม
image-1
ห้องเรียน