ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยประยุกต์ใช้วัสดุตามท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน​

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

วัสดุการทำโต๊ะปลูก

  1. ชุดโต๊ะปลูกที่ทำมาจากวัสดุจากในท้องถิ่นเป็นบางส่วน เช่น ไม้ไผ่ เศษไม้ที่เหลือใช้ เศษกระเบื้อง เป็นต้น
  2. เมล็ดพันธุ์
  3. สารอาหาร (ปุ๋ย)
  4. ปั้มน้ำตู้ปลา
  5. ฟองน้ำ
  6. ที่วัดค่าปุ๋ย

วิธีการปลูก

  1. เตรียมพื้นที่และโต๊ะปลูก ประกอบโต๊ะปลูก
  2. เพาะต้นกล้าโดยนำเมล็ดผักใส่ตรงกลางเมล็ดฟองน้ำ และรดน้ำให้เปียกและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย รดน้ำทุกวัน ประมาณ 3 วัน เมล็ดเริ่มงอก และเริ่มให้สารละลายอ่อนๆ นำออกมาให้ได้แสงที่พอดีไม่ร้อนจนเกินไป ให้ครบ 7 วัน
  3. ลงโต๊ะปลูกโดยน้ำต้นกล้าที่ครบ 7 วัน หยอดลงรางปลูก หรือสอดเข้าไปในแผ่นปลูกที่เตรียมไว้ แล้วเติมน้ำเติมสารอาหารลงไปตามความต้องการของผักชนิดต่างๆ
  4. ดูแลการเติมสารอาหารการวัดค่าสารอาหาร

หมายเหตุ : เพื่อส่งสริมการปลูกพืชในพื้นที่จำกัดและเป็นการลดต้นทุนในการปลูกพืช จึงควรใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายให้มากที่สุด