ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
14 กันยายน 2565

logo

เกี่ยวกับเรา

เนื่องจากลักษณะสำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีเรื่องของความรู้ความเข้าใจ และมีเหตุมีผลในการดำรงชีวิต ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่  เป็นแนวทางการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่างๆ  อย่างเป็นขั้นตอน  โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี   มีความรู้  ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะที่ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการปฏิบัติภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม

จะเห็นได้ว่าการที่จะปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ได้ประสิทธิภาพนั้น จำเป็นที่จะต้องมีศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อรวบรวม ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แก่ชุมชนโดยตรง ซึ่งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นั้น  ริเริ่มขึ้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุข ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด (ชื่อเดิมในขณะนั้น) อีกทั้งได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ ภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ตำแหน่งในช่วงการก่อตั้งศูนย์ฯ) และจวบถึงปัจจุบัน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ยังเป็นปรัชญาและวิธีการดำเนินชีวิตที่สำคัญกับผู้คนทุกช่วงอายุ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จึงไม่หยุดที่จะตอบสนองและเดินรอยตามพระยุคลบาทแห่งพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"...เพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิที่เอื้อมไม่ถึง
แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาพัฒนาตนเอง ครอบครัวและบริษัทได้.."

บริการของเรา

แหล่งเรียนรู้

ให้บริการศึกษาดูงานแก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ เช่น ฝายมีชีวิต ผักปลอดภัย พลังงานทดแทน ปุ๋ยชีวภาพ

บริการวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้ จัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาวิจัย

รวบรวมองค์ความรู้ ศึกษาและวิจัยในประเด็นของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และเทคโนโลยีของชุมชน

แหล่งเรียนรู้

ศาสตร์ของพระราชา วิชาของแผ่นดิน

นิทรรศการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม

ฝายมีชีวิตและพลังงานทดแทน​

การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน​

ผักปลอดภัยและปุ๋ยชีวภาพ​

ถ่ายทอดกระบวนการผลิตผักปลอดภัยและการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่​

สวนสมุนไพร

ถ่ายทอดกระบวนการผลิตและการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านจากปราชญ์ ผู้สูงอายุและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอแม่สอด

สมุนไพรพื้นบ้าน

คณะทำงาน

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา

หัวหน้าศูนย์ฯ

อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา

อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา

งานปฏิบัติการ

ผศ.มัลลิกา ทองเอม

งานอำนวยการ

อ.ธนัชพร หาได้

อ.ธนัชพร หาได้

งานอำนวยการ

นายโกศล ดารินทร์

นายโกศล ดารินทร์

งานปฏิบัติการ

น.ส.พุทธรักษ์ เป็งมอย

น.ส.พุทธรักษ์ เป็งมอย

งานข้อมูลและบันทึกภาพ

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ