อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา

 

อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr –  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญด้านการสอนอุตสาหกรรม  

 

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –