กำหนดการลงทะเบียนเรียนการชำระเงินค่าลงทะเบียน และปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

กำหนดการลงทะเบียนเรียนการชำระเงินค่าลงทะเบียน และปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เผยแพร่ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมีกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นอกจากนี้ยังมีกำหนดการอื่นๆ ดังนี้

ระยะเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา

 • วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • ทำรายการเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ที่เว็บไซต์ https://e-student.ac.th/addrop/

วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

 • วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ระยะเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียน

 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม – 11 ธันวาคม 2563
 • นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนในเว็บไซต์ https://e-student.kpru.ac.th/logins/login.php และพิมพ์ใบชำระเงิน
 • นักศึกษานำใบชำระเงินเพื่อชำระเงินได้ที่ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และโมบายแบงค์กิ้ง

ระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนกรณีเกินกำหนดเวลา

 • คิดค่าปรับวันละ 20 บาท โดยนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 – วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
 • นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนในเว็บไซต์ https://e-student.kpru.ac.th/logins/login.php และพิมพ์ใบชำระเงิน
 • นักศึกษานำใบชำระเงินและชำระเงินพร้อมค่าปรับคิดตามจำนวนวันที่เกินกำหนดได้ที่ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 – วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

ระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนกรณีที่นักศึกษายื่นขอขยายเวลาการชำระเงิน

 • วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 – วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ขอขยายเวลาการชำระเงิน แต่ประสงค์จะขอชำระเงินค่าลงทะเบียน จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มจากเดิมวันละ 100 บาท นับจากวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 แต่ไม่เกินวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 – วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลาการชำระเงินของผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เปินผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • ตั้งแต่วันประกาศผลการพิจารณาให้เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา

 • วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ระยะเวลาการขอรับใบเสร็จค่าลงทะเบียน

สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินตามกำหนดเวลา (ไม่เสียค่าปรับหรือไม่ได้ขอขยายเวลา) สามารถรับใบเสร็จได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ติดต่อฝ่ายการเงิน)

ดาวน์โหลดกำหนดการลงทะเบียนเรียนการชำระเงินค่าลงทะเบียน และปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

2563_2_normal_stu

นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ

ผู้เขียนข่าว