บทความงานวิจัย

 

 

ชื่องานวิจัย ผู้เขียน ปีที่ตีพิมพ์
อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ 2562
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์ 2562
ผศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง 2561
อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม
2558
การพัฒนาชุดการสอนฯ
อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม
2558
การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ PDCA
อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การพัฒนาทักษะการจัดค่าย
อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม
รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนฐานประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง
ผศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร และคณะ
Increasing Efficiency Cost of Green Supply Chain
อาจารย์สุธิดา ทัมทิมศรี
ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ขนิษฐา ชมชาติ และคณะ
คุณภาพชีวิตการทำงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อาจารย์คมสันต์ นาควังไทร
สังคมเกมออนไลน์สู่สังคมแห่งความเป็นจริง
อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินและ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 4ชนิด
อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี และคณะ
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ การดูดซับสารโครเมียม(VI) ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง
อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี และคณะ
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซี และความพึงพอใจของสบู่ว่านหางจระเข้
อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี และคณะ
ค่าpH กรดแลคติกและกรดแอล-แอสคอร์บิก(วิตามินซี)ของผลิตภัณฑ์น้ำฝาถัง
อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี และคณะ
การควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ และคณะ
การคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อสร้างโมเดลสำหรับการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยง
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู และคณะ
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้าประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทย
อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา
ผลกระทบของการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าว
อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ และคณะ
การศึกษาวิธีการสกัดคุณลักษณะการรู้จำการแสดงออกอารมณ์ทางใบหน้า
ผศ.วันชัย เพ็งวัน
แนวโน้มการขายสินค้าออนไลน์
อาจารย์ศุภมาส ผกากาศ
ผลกระทบที่จะเกิดจากการจัดตั้งสถานีต้นแบบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย
อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี
การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล
การบริหารเปรียบเทียบไทยสิงคโปร์
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
การยอมรับ ความคาดหวังและปัจจัยความสำเร็จSEZ
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
การวิเคราะห์มาตรการป้องกันแรงงานต่างด้าวV3
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาSEZตาก
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมอุดมศึกษาไทย
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ข้อเสนอเพื่อพัฒนาSEZ
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
แนวคิดและปัญหาอุปสรรคการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
แนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงในSEZ
อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข และดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
แนวทางพัฒนาการประกอบการตลาดริมเมย
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และคณะ
ปัญหาและความคาดหวังต่อSEZ
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษามรภ.กพ.มส
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และคณะ
โรฮีนจาอุยกูร์
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ศักยภาพและคาดหวังของชุมชนต่อมรภ.กพ.มส
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่-อำเภอแม่สอด-จังหวัดตาก
อ.คมสันต์ นาควังไทร
การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วงจรเดมิ่ง-PDCA
อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม

 


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562 แล้ววันนี้!!

%d bloggers like this: