บทความงานวิจัย

ชื่องานวิจัย ผู้เขียน ดาวน์โหลด
ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ และคณะ
อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
ผศ.พรรษพร เครือวงษ์
ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
ว่าที่ร้อยตรีทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช
ผศ.พรรษพร เครือวงษ์
ผศ.อังคณา ตาเสนา
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์
ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์
อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
ผศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การพัฒนาชุดการสอนฯ
อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ PDCA
อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การพัฒนาทักษะการจัดค่าย
อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม
รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนฐานประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง
ผศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร และคณะ
Increasing Efficiency Cost of Green Supply Chain
อาจารย์สุธิดา ทัมทิมศรี
ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ขนิษฐา ชมชาติ และคณะ
คุณภาพชีวิตการทำงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อาจารย์คมสันต์ นาควังไทร
สังคมเกมออนไลน์สู่สังคมแห่งความเป็นจริง
อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินและ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 4ชนิด
อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี และคณะ
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ การดูดซับสารโครเมียม(VI) ปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง
อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี และคณะ
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซี และความพึงพอใจของสบู่ว่านหางจระเข้
อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี และคณะ
ค่าpH กรดแลคติกและกรดแอล-แอสคอร์บิก(วิตามินซี)ของผลิตภัณฑ์น้ำฝาถัง
อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี และคณะ
การควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2
อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ และคณะ
การคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อสร้างโมเดลสำหรับการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชนเผ่ากะเหรี่ยง
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู และคณะ
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้าประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทย
อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา
ผลกระทบของการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าว
อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ และคณะ
การศึกษาวิธีการสกัดคุณลักษณะการรู้จำการแสดงออกอารมณ์ทางใบหน้า
ผศ.วันชัย เพ็งวัน
แนวโน้มการขายสินค้าออนไลน์
อาจารย์ศุภมาส ผกากาศ
ผลกระทบที่จะเกิดจากการจัดตั้งสถานีต้นแบบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย
อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี
การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
อาจารย์เกรียงไกร กันตีมูล
การบริหารเปรียบเทียบไทยสิงคโปร์
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
การยอมรับ ความคาดหวังและปัจจัยความสำเร็จSEZ
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
การวิเคราะห์มาตรการป้องกันแรงงานต่างด้าวV3
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาSEZตาก
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมอุดมศึกษาไทย
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ข้อเสนอเพื่อพัฒนาSEZ
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
แนวคิดและปัญหาอุปสรรคการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
แนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงในSEZ
อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข และดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
แนวทางพัฒนาการประกอบการตลาดริมเมย
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และคณะ
ปัญหาและความคาดหวังต่อSEZ
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษามรภ.กพ.มส
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และคณะ
โรฮีนจาอุยกูร์
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ศักยภาพและคาดหวังของชุมชนต่อมรภ.กพ.มส
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่-อำเภอแม่สอด-จังหวัดตาก
อ.คมสันต์ นาควังไทร
การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วงจรเดมิ่ง-PDCA
อ.ถิรวิท ไพรมหานิยม