งานห้องสมุด

 

 

 

kpru-books

kpru-books
kpru-books

 


 
 ประจำเดือน เมษายน 2564 

รายการ หมวดหมู่ ผู้แต่ง ตัวอย่าง
615.321 ณัฎฐา พรอำนาจ
005.133 บัญชา ปะสีละเตสัง
657.458 สาขากร และคนอื่นๆ
338.64 อำนาจ ธีระวนิช
658.3 สกล บุญสิน


 
 ประจำเดือน มีนาคม 2564 

รายการ หมวดหมู่ ผู้แต่ง ตัวอย่าง
658.403 สุทธิมา ชำนาญเวช
658.4 กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
658.301 ภาวิณี เพชรสว่าง
006.68 มนัสสินี ล่ำสันเทียะ
428.2 B TEAM
658.4 เจษฏา นกน้อย


 
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

รายการ หมวดหมู่ ผู้แต่ง ตัวอย่าง
005.8 จตุชัย แพงจันทร์
651.5 ภราดร หอมแย้ม
658.5 สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล
658.401 นาธาน เฟอร์
657 เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
959.3 วศิน ปัญญาวุธตระกูล


 
 ประจำเดือน มกราคม 2564 

รายการ หมวดหมู่ ผู้แต่ง ตัวอย่าง
658.3 ศิรภัสสรศค์ วงศ์ทองดี
351 ถวิลวดี บุรีกุล
341.754 ธนสร สุทธิบดี
657.0285 วัชนีพร เศรษฐสักโถ
005.133 บัญชี ปะสีละเตสัง
658.32 ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

 
 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 

รายการ หมวดหมู่ ผู้แต่ง ตัวอย่าง
342.593 ศ.ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
155.25 ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกุร
658.3 สุมิตร สุวรรณ
959.3 -

 

 เอกสารเผยแพร่ 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF