บุคลากรฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ผู้อำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
(พ.ศ. 2562-2565, พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน)


บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน