บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

ผศ. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
ประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี

อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์

ผศ.พรรษพร เครือวงษ์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ผศ. ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ธนัชพร หาได้
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ศุภมาส ผกากาศ

ดร.ศุภมาส ผกากาศ
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว

ผศ.ชัยรัตน์ ขันแก้ว
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์วันชัย เพ็งวัน

ผศ.วันชัย เพ็งวัน
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ

อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์คมสันต์ นาควังไทร

ผศ.คมสันต์ นาควังไทร
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว

ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่

ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

ผศ. ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์

ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์
ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช

อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี

อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี
ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด

อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น

อาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา

อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์

อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

อาจารย์วิชชานนท์ ผ่องจิตต์

อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

Miss.Eishil Albon

Miss Eishil Albon
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

ผศ.มัลลิกา ทองเอม
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

อาจารย์สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน

อาจารย์สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

อาจารย์ธีรศิลป์ กันธา

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

Miss.May Soe

Miss Soe Tin Nyo
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

ผศ.อังคณา ตาเสนา
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา


บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน