ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563

 

 

 

ด้วย คณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้รับการประสานจากสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน เรื่อง การกำหนดวันในการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงขอแจ้งกำหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและการฝึกซ้อมของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 
 เอกสารแนะนำ 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 หนังสือจาก หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 
 กำหนดการ 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 
 ข้อมูลจาก กองพัฒนานักศึกษา 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 
 ข้อมูลจาก สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 
 ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รายการ ดาวน์โหลด

 
 
 วิดีทัศน์แนะนำ ขั้นตอนการฝึกซ้อมรับปริญญา